Privacy Policy

חבילה שנפתחה איננה סיבה להחזירה

יש לבדוק באתר סטטוס  המשלוח

חבילה סגור ופגומה ניתנת לחזרה רק לאחר תיאום עם מנהל האתר 

לא תתקבל חבילה ללא תיאום ולא תהייה סיבה לזיכוי במשלוח נוסף